classstart

เข้าสู่บทเรียน คลิก

http://www.classstart.org/member#/classes/12511

ClassStart กับ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

หลังจากที่ได้อ่านหนังสือ 21st Century Skills – Rethinking How Students Learn ทำให้เห็น Requirements ของการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการศึกษาแห่งศตรรษที่ 21 ได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ

ตัวอย่าง Requirements ของระบบสนับสนุนการศึกษาเพื่อ 21 Century Skills ที่ดิฉันสรุปออกมาบางส่วน

และในวันศุกร์นี้ ดิฉันจะไปเป็นวิทยากรอบรม ClassStart.org ให้กับ อ. วัลลา ที่ ม.วลัยลักษณ์ค่ะ ก็จะพยายามแนบเรื่องครูเพื่อศิษย์และ 21st Century Skills ไว้ด้วยค่ะ

ดิฉันได้เตรียมเอกสารแนะนำระบบ ClassStart ฉบับล่าสุด (16 มค. 55) ไว้ตามด้านล่างนะคะเป็น pdf files

โดยในเอกสาร ดิฉันได้สรุปและเขียนสร้างความเข้าใจเรื่อง 21st Century Skills ไว้ด้วยค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักการศึกษา และเพื่อให้เห็น features ในปัจจุบันและอนาคตของระบบของ ClassStart ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อศตรรษที่ 21 ค่ะ

1) แบบไม่มี Background ใน slides
2) แบบมี Background สวยงามชัดเจนดีค่ะ (16MB)

ตัวอย่างหน้า Slides

Advertisements

Cloud

เข้าสู่บริการ Cloud  ต่างๆ คลิกที่ลิงค์ล่างนี้

http://natwara009sit.wix.com/computerhardware#!untitled/cmg0

หรือคลิกที่รูปภาพ ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

aboutme_380x128 blogger flickr_logo gplus-logo images (13) images (14) images (15) soundcloud-logo ted_logo url ดาวน์โหลด

Network Operation Center (NOC)

Network Operation Center (NOC) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย” ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ดำเนินการดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก

ระบบเครือข่าย Network Operation Center

ความเป็นมาของ เครือข่าย NOC

โครงสร้างพื้นฐานของงานสารสนเทศขององค์กรเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการจราจรของข้อมูลข่าวสารจึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันการศึกษา ดังนั้นเครือข่าย NOC จะต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กรที่ดีเพื่อรองรับการจราจรข้อมูลที่จะเกิดขึ้นและสะดวกในการจัดการเครือข่าย

การออกแบบ เครือข่าย NOC มีเกณฑ์ในการพิจรณาออกแบบดังนี้

  1. เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า1 Gbps)
  2. เพื่อแยกส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของงานบริหารและงานบริการการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน
  3. เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  4. ระบบเครือข่ายจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมในการใช้งาน

เครือข่ายย่อยของแต่ละเครือข่ายมีเทโปโลยีแบบดาวทำงานที่ IOS Network Layer 2 และเชื่อมโยงกันไปที่ Internet Backbone ในลักษณะ Callapsed backbone ที่ IOS Network Layer 3 เครือข่ายย่อยแต่ละเครือข่ายมีโครงสร้างเป็นแบบ Collapsed backbone เช่นกันโดยการเชื่อมโยงระหว่างอาคาร ใช้สายใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงภายในอาคาร ใช้สายคู่ตีเกลียว (Unshieled Twisted Pair : UTP) Category 5 ซึ่งมี Switch hub ที่ช่วยในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายและทำงานที่ IOS Network Layter 2

Collapsed backbone เป็น backbone ที่สามารถวางใจได้ในการเชื่อมโยงและเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆไว้ที่เป็นศูนย์กลางของระบบซึ่งbackboneของมหาวิทยาลัยสามารถติดตั้งได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

1

ข้อกำหนดของ Backbone LAN

1.Network Protocal Support : TCP/IP

2.Management Protocal System : SNMP

3.Backbone Capcity : 100-1000 Mbps

โปรโตคอลที่ใช้งาน NOC นั้น Transmission Control Protocal/Internet Protocal (TCP/IP) เป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต (Ethernet Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ NOC เพราะเป็นเทคโนโลยีทีนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก สามารถขยายขอบเขตของการใช้งานได้อย่างเป็นอิสระ และมีความคงทนของเครือข่ายหากเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทำให้การทำงานชะงักงันเฉพาะส่วนที่เสียหายเท่านั้น

Internet Connection

การเชื่อมต่อระบบแลนภายในของมหาวิทยาลัยแต่ละระบบเข้ากับเครือข่าย Internet ซึ่งถือเป็นกลยุทธหลัก ในการใช้งานของระบบเครือข่ายฃของมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารที่สำคัญของบุคลากรและนักศึกษา Public Access

การเข้าใช้เครือข่ายและทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเช่น Web server ของมหาวิทยาลัย ระบบห้องสมุด , E-Services , E-Classroom , E-Office เป็นต้น บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องสามารถใช้งานได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างพื้นฐาน

ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้ทำการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในส่วนของ Server ได้มีการจัดซื้อเครื่อง Server เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เช่น eLibrary ,Web Service ,Domain เป็นต้น เพื่อรองรับต่อการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

ส่วนงาน It Service Unit เป็นหน่วยงานที่ให้บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้าน Hartware และ Sofeware กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เช่น eService ,eClassroom ,eMail ,ให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ และให้บริการขอใช้สัญญาณ wireless เป็นต้น

ส่วนเทคโนโลยีอื่น ๆ มหาวิทยาลัย ได้มีการติดตั้งระบบ Wireless Lan ภายในมหาวิทยาลัย  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เพื่อการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี Access Point มากกว่า  150  จุด

 Windows 8.1 มีอะไรดีเอย

 Windows 8.1 มีอะไรดีเอย

 

คุณอาจจะเห็นว่า Windows 8.1 นั้นหน้าตาคล้ายหรือเหมือนกับ Windows 8 ซึ่งถ้าดูเผินๆ อาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรแต่ต่างกันเลย ! แต่จริงๆ แล้วถ้าสังเกตุดีๆ ก็จะเห็นความแตกต่างกันอยู่หลายจุดกันเลยทีเดียว วันนี้เราจึงนำเกร็ดสาระน่ารู้และเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ Windows 8.1 มาฝากกัน

20 สิ่งน่ารู้ และเคล็ดลับใน Windows 8.1

1. บูทเดสก์ท็อป

วิธีนี้จะเป็นการบูทหน้าเดสก์ท็อปขึ้นมาหลังจากเปิดเครื่อง แทนที่จะบูทหน้าจอสตาร์ท (หน้า Metro)

ขั้นตอน: 1. ไปที่หน้า Desktop >> 2. ครั้งขวาที่ taskbar และเลือก ‘Properties’ >> 3. เลือกหัวข้อ Navigation tab >> 4. ให้ติ๊กที่ ‘Go to the desktop instead of Start when I sign in’

Boot desktop

2. ค้นหาแอพพลิเคชั่น

หน้าจอสตาร์ท (หน้า Metro) เมื่อเลื่อนไปส่วนของแอพพลิเคชั่น จะมีลูกศรเล็กๆ มุมซ้ายล่างให้คลิก เข้าไปจะแสดงข้อมูลแอพโดยจะเปลี่ยนเป็นเรียงตามชื่อตัวอักศร 

find apps

3. เปลี่ยนพื้นหลังได้หลากหลาย

สามารถปรับเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าจอสตาร์ท (หน้า Metro) กับเดสก์ท็อปให้เหมือนกันได้หรือจะเปลี่ยนเป็นรูปอีกก็ได้

wallpapers

4. ปิดเครื่องอย่างเร่งด่วน

ตัววินโดว์ 8.1 จะมีออฟชั่นใหม่ขึ้นมาโดย คลิกที่ขอบมุมซ้ายบนเดสก์ท็อป ซึ่งจะมีเมนูใหม่ขึ้นมา สามารถเลือก Shutdown ได้ทันที

Quick shutdown

5. เปิด-ปิดตัวค้นหาอันแสนอัจฉริยะ Bing

วิธีนี้จะช่วยค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวค้นหาอันแสนอัจฉริยะ แต่เมื่อไม่ต้องการ ก็สามารถปิดมันได้เช่นกัน

โดยให้เปิด Settings charm ขึ้นมาแล้วเลือกที่ ‘Change PC settings >> Search and apps >> Search’ จากนั้นปรับ Off ตรง Bing ครับ

Configure Smart Search

6. ปรับขนาดแอพบนหน้าจอสตาร์ท

วิธีนี้สามารถปรับขนาดของแอพบนหน้าจอสตาร์ทได้ด้วย โดย 1. คลิกขวาบนกรอบแอพที่ต้องการ 2. เลือก Resize จากนั้นเลือกขนาดที่ต้องการ

App tiles

7. ล็อคหน้าจอสไลด์โชว์

สามารถทำหน้าล็อคหน้าจอให้เป็นแบบสไลด์โชว์ได้โดย เลือก Setting >> PC and devices >> Lock screen

Lock screen slideshows

8. ตั้งชื่อกรุ๊ป

สามารถตั้งชื่อกรุ๊ปแอพต่างๆ บนหน้าจอสตาร์ท (หน้า Metro) ได้โดยการ คลิกขวาที่หน้าจอสตาร์ท >> เลือก Customise to bring up the labels

Name app groups

9. ปรับขนาดหน้าจอ

ปรับหน้าจอได้ทันทีที่หน้าจอสตาร์ท (หน้า Metro) โดยไม่ต้องเข้าไปที่เดสก์ท็อป หรือคอนโทรลพาเนลเลย

ขั้นตอน: 1. คลิกที่ ‘Settings’ >> 2. เข้าไปที่ ‘Change PC settings’ และเลือก ‘Display’

10

 

10. เอา Hot Corner ออก

วิธีนี้ถ้าไม่ต้องการแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านขวาของเทสก์ท็อป ก็สามารถนำมันออกไปได้เช่นกัน โดยไปที่ 1. ‘Setting’ >> 2. ‘PC and devices’ >> 3. ‘Corners & edges’

Disable hot corners

11. IE11 โหมด Reading View

Internet Explorer 11 หรือเรียกว่า IE11 จะติดมาพร้อมกับวินโดว์ 8.1 ซึ่งจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่ม หนึ่งในนั้นคือโหมด Reading View สามารถเข้าใช้ได้โดย คลิกที่ ไอคอนหนังสือ บนฝั่งขวาของ  Address bar

IE11 Reading View

12. การใช้งานแอพพร้อมกัน

ในวินโดว์ 8.1 นี้สามารถเปิดใช้แอพพร้อมกันโดยแบ่งหน้าจอไว้ที่ตรงกลางได้แล้ว 

App docking

13. การเก็บข้อมูลไปที่ SkyDrive

ขั้นตอน: 1. เปิด Change PC Settings screen >> 2. เข้าไปที่ SkyDrive และเลือกเมนู Files

Save to SkyDrive

14. แถบ Libraries Link

ในวินโดว์ 8.1 จะไม่โชว์แถบ Libraries Link มาเหมือน วินโดว์ 7 แต่ยังสามารถนำมันกลับมาได้เช่นกัน

ขั้นตอน: 1. เปิดเมนู View >> 2. คลิกที่ Navigation pane และเลือก ‘Show Libraries’

15

15. นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ

นาฬิกาปลุกที่สามารถตั้งได้หลายเวลา และกำหนดเสียงปลุกเองได้

Sound the alarm

16. เครื่องคิดเลขอัจฉริยะ!

เครื่องคิดเลขที่ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นกับฟังชั่นใหม่ๆ

Quick calculations

17. อัพเดทแอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นต้องมานั่งกดอัพเดทเองอีกแล้ว วินโดว์ 8.1 เขามีฟังชั่นคุณชายมานำเสนอ ซึ่งจะช่วยอัพเดทแอพให้อัตโนมัติ สามารถเปิด-ปิด การใช้งานได้ใน Setting บน Store App

App updates

18. การเปิดใช้ System Image Backup

ขั้นตอน: 1. เข้าไปที่ Desktop >> Control Panel >> 2. เข้า System and Security และเลือก File History pane เมื่อทำการเปิดแล้ว System Image Backup link จะปรากฏตรงมุมซ้ายมือด้านล่าง

Create a system image backup

19. แอพแต่งภาพ

แอพแต่งภาพที่มาพร้อมกับฟังชั่นช่วยแต่งภาพ ที่ช่วยให้ทำงานสะดวกมากขึ้น

Edit your pictures

20. แอพช่วยเหลือ

การใช้งานวินโดว์ 8.1 อาจจะดูไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้ เลยมีแอพช่วยเหลือที่ให้สามารถเข้าใจและใช้ได้ง่ายขึ้น

Get more help

ขอขอบคุณ

http://tips.thaiware.com/188-Windows-8-1-Tip-Tricks-and-Secrets.html