Network Operation Center (NOC)

Network Operation Center (NOC) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย” ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ดำเนินการดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก

ระบบเครือข่าย Network Operation Center

ความเป็นมาของ เครือข่าย NOC

โครงสร้างพื้นฐานของงานสารสนเทศขององค์กรเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการจราจรของข้อมูลข่าวสารจึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันการศึกษา ดังนั้นเครือข่าย NOC จะต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กรที่ดีเพื่อรองรับการจราจรข้อมูลที่จะเกิดขึ้นและสะดวกในการจัดการเครือข่าย

การออกแบบ เครือข่าย NOC มีเกณฑ์ในการพิจรณาออกแบบดังนี้

  1. เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า1 Gbps)
  2. เพื่อแยกส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของงานบริหารและงานบริการการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน
  3. เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  4. ระบบเครือข่ายจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมในการใช้งาน

เครือข่ายย่อยของแต่ละเครือข่ายมีเทโปโลยีแบบดาวทำงานที่ IOS Network Layer 2 และเชื่อมโยงกันไปที่ Internet Backbone ในลักษณะ Callapsed backbone ที่ IOS Network Layer 3 เครือข่ายย่อยแต่ละเครือข่ายมีโครงสร้างเป็นแบบ Collapsed backbone เช่นกันโดยการเชื่อมโยงระหว่างอาคาร ใช้สายใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงภายในอาคาร ใช้สายคู่ตีเกลียว (Unshieled Twisted Pair : UTP) Category 5 ซึ่งมี Switch hub ที่ช่วยในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายและทำงานที่ IOS Network Layter 2

Collapsed backbone เป็น backbone ที่สามารถวางใจได้ในการเชื่อมโยงและเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆไว้ที่เป็นศูนย์กลางของระบบซึ่งbackboneของมหาวิทยาลัยสามารถติดตั้งได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

1

ข้อกำหนดของ Backbone LAN

1.Network Protocal Support : TCP/IP

2.Management Protocal System : SNMP

3.Backbone Capcity : 100-1000 Mbps

โปรโตคอลที่ใช้งาน NOC นั้น Transmission Control Protocal/Internet Protocal (TCP/IP) เป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต (Ethernet Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ NOC เพราะเป็นเทคโนโลยีทีนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก สามารถขยายขอบเขตของการใช้งานได้อย่างเป็นอิสระ และมีความคงทนของเครือข่ายหากเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทำให้การทำงานชะงักงันเฉพาะส่วนที่เสียหายเท่านั้น

Internet Connection

การเชื่อมต่อระบบแลนภายในของมหาวิทยาลัยแต่ละระบบเข้ากับเครือข่าย Internet ซึ่งถือเป็นกลยุทธหลัก ในการใช้งานของระบบเครือข่ายฃของมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารที่สำคัญของบุคลากรและนักศึกษา Public Access

การเข้าใช้เครือข่ายและทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเช่น Web server ของมหาวิทยาลัย ระบบห้องสมุด , E-Services , E-Classroom , E-Office เป็นต้น บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องสามารถใช้งานได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างพื้นฐาน

ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้ทำการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในส่วนของ Server ได้มีการจัดซื้อเครื่อง Server เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เช่น eLibrary ,Web Service ,Domain เป็นต้น เพื่อรองรับต่อการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

ส่วนงาน It Service Unit เป็นหน่วยงานที่ให้บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้าน Hartware และ Sofeware กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เช่น eService ,eClassroom ,eMail ,ให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ และให้บริการขอใช้สัญญาณ wireless เป็นต้น

ส่วนเทคโนโลยีอื่น ๆ มหาวิทยาลัย ได้มีการติดตั้งระบบ Wireless Lan ภายในมหาวิทยาลัย  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เพื่อการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี Access Point มากกว่า  150  จุด