Network Operation Center (NOC)

Network Operation Center (NOC) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย” ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ดำเนินการดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก

ระบบเครือข่าย Network Operation Center

ความเป็นมาของ เครือข่าย NOC

โครงสร้างพื้นฐานของงานสารสนเทศขององค์กรเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการจราจรของข้อมูลข่าวสารจึงนับว่ามีความสำคัญสำหรับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันการศึกษา ดังนั้นเครือข่าย NOC จะต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กรที่ดีเพื่อรองรับการจราจรข้อมูลที่จะเกิดขึ้นและสะดวกในการจัดการเครือข่าย

การออกแบบ เครือข่าย NOC มีเกณฑ์ในการพิจรณาออกแบบดังนี้

  1. เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า1 Gbps)
  2. เพื่อแยกส่วนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของงานบริหารและงานบริการการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน
  3. เพื่อให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  4. ระบบเครือข่ายจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมในการใช้งาน

เครือข่ายย่อยของแต่ละเครือข่ายมีเทโปโลยีแบบดาวทำงานที่ IOS Network Layer 2 และเชื่อมโยงกันไปที่ Internet Backbone ในลักษณะ Callapsed backbone ที่ IOS Network Layer 3 เครือข่ายย่อยแต่ละเครือข่ายมีโครงสร้างเป็นแบบ Collapsed backbone เช่นกันโดยการเชื่อมโยงระหว่างอาคาร ใช้สายใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงภายในอาคาร ใช้สายคู่ตีเกลียว (Unshieled Twisted Pair : UTP) Category 5 ซึ่งมี Switch hub ที่ช่วยในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายและทำงานที่ IOS Network Layter 2

Collapsed backbone เป็น backbone ที่สามารถวางใจได้ในการเชื่อมโยงและเป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆไว้ที่เป็นศูนย์กลางของระบบซึ่งbackboneของมหาวิทยาลัยสามารถติดตั้งได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

1

ข้อกำหนดของ Backbone LAN

1.Network Protocal Support : TCP/IP

2.Management Protocal System : SNMP

3.Backbone Capcity : 100-1000 Mbps

โปรโตคอลที่ใช้งาน NOC นั้น Transmission Control Protocal/Internet Protocal (TCP/IP) เป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต (Ethernet Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ NOC เพราะเป็นเทคโนโลยีทีนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก สามารถขยายขอบเขตของการใช้งานได้อย่างเป็นอิสระ และมีความคงทนของเครือข่ายหากเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทำให้การทำงานชะงักงันเฉพาะส่วนที่เสียหายเท่านั้น

Internet Connection

การเชื่อมต่อระบบแลนภายในของมหาวิทยาลัยแต่ละระบบเข้ากับเครือข่าย Internet ซึ่งถือเป็นกลยุทธหลัก ในการใช้งานของระบบเครือข่ายฃของมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารที่สำคัญของบุคลากรและนักศึกษา Public Access

การเข้าใช้เครือข่ายและทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเช่น Web server ของมหาวิทยาลัย ระบบห้องสมุด , E-Services , E-Classroom , E-Office เป็นต้น บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องสามารถใช้งานได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โครงสร้างพื้นฐาน

ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้ทำการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในส่วนของ Server ได้มีการจัดซื้อเครื่อง Server เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เช่น eLibrary ,Web Service ,Domain เป็นต้น เพื่อรองรับต่อการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

ส่วนงาน It Service Unit เป็นหน่วยงานที่ให้บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้าน Hartware และ Sofeware กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เช่น eService ,eClassroom ,eMail ,ให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ และให้บริการขอใช้สัญญาณ wireless เป็นต้น

ส่วนเทคโนโลยีอื่น ๆ มหาวิทยาลัย ได้มีการติดตั้งระบบ Wireless Lan ภายในมหาวิทยาลัย  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เพื่อการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี Access Point มากกว่า  150  จุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s